دوشنبه, 31 تير 1398 English
مديريت دانشكده علوم انساني


ریاست دانشکده  علوم انساني

 


دكتر علي زاهد

ریاست دانشکده 

                                                           


 Email          
 
 تلفن                                                      
تحصيلات 


 معاون آموزشی دانشکده علوم انساني

 


دکتر محمد فیروزکوهی

معاون آموزشی دانشکده

                                                     

 

 Email
 تلفن                                                
تحصيلات 


 معاون پژوهشي دانشکده علوم انساني

 


دكتر محمد فیروزکوهی 

معاون پژوهشي دانشکده


 

 

 Email
 
 تلفن                                 
تحصيلات   دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول