دوشنبه, 31 تير 1398 English
مديريت


ریاست دانشکده پرستاري و مامايي

علیرضا حقیقی

ریاست دانشکده

                                                         


 Email          
 
 تلفن                                                             
تحصيلات 


 معاون آموزشی دانشکده پرستاري و مامايي

 


خانم مريم رادمهر

معاون آموزشی دانشکده

                                                     

 

 Email
 تلفن                                                     
تحصيلات 


 معاون پژوهشی دانشکده پرستاري و مامايي

 


خانم لیلا امیری
معاون پژوهشی دانشکده

                                                     

 

 Email
 تلفن                                                     
تحصيلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول