دوشنبه, 31 تير 1398 English
مديريت

 

رياست دانشکده علوم پايه

آقاي بهروز باغبان زاده
               رياست دانشكده               

 

 Email                       
 تلفن                                                                     
تحصيلات   معاون آموزشی دانشکده  علوم پايه

آقاي محمد بادروج
معاون آموزشی دانشكده
                                                     

 

 Email                       
 تلفن                                                                      
تحصيلات   


معاون پژوهشي دانشکده علوم پايه

آقاي مهدي بسي خواسته 
معاون پژوهشي دانشكده

 

 Email                       
 تلفن                                                                            
تحصيلات   


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول