سه‌شنبه, 1 بهمن 1398 English

 

مراحل پذیرش اوليه :

1- تكميل كاربرگ اوليه پذيرش  (دانلود)

2- ارسال فرم تكميل شده به آدرس پست الكترونيك : Dezful@khstp.ir

مراحل نهايي پذيرش :

1- تكميل فرم پیشنهاد ايده محوري  (دانلود)

2- ارسال فرم تكميل شده به آدرس پست الكترونيك : Dezful@khstp.ir


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول