دوشنبه, 31 تير 1398 English


شرايط لازم جهت استفاده از تسهيلات شركت در كنفرانس­هاي داخل كشور


 

عضو هيات علمي تمام وقت يا نيمه وقت دانشگاه آزاد اسلامي باشد .

تخصص ارائه دهنده مقاله با موضوع علمي همايش انطباق داشته باشد .

در صورتي كه عضو محترم هيات علمي شرايط فوق را دارا باشد، پس از دانلود فرم­ها و تكميل مدارك باید حداقل یک ماه قبل از برگزاری همایش فرم ها و مدارک را جهت انجام امور اداری به امور پژوهشي واحد تحويل دهد.

دانلود فرم ها


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول