سه‌شنبه, 13 خرداد 1399 English
آگهي تجدیدمزایده شماره 2/118 - 11 /91مبسمه تعالی

 

 

 05/03/92

« آگهي  تجدیدمزایده شماره 2/118 - 11 /91م  »

 

معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در نظر دارد مکان بوفه اموزشکده (خواهران وبرادران)راکه بصورت مجزا درهر دوآموزشکده قرار دارندبصورت اجاره ماهیانه از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه متقاضیان دعوت مي شود جهت خريد اسناد مزایده به واحد تداركات آموزشکده سما واحد دزفول و يا سايت دانشگاه به نشانی الکترونیکی www.iaud.ac.ir  مراجعه نمايند .

    • ميزان سپرده شركت در مزایده، مبلغ 000/000/10 ريال مي باشد.
  • حداكثر زمان فروش اسناد:   19/03/92
  • حداكثر زمان عودت اسناد:   25/03/92
  • تاریخ بازگشایی پاکات :      01/04/92
  • تاریخ اعلام برنده      :        04/04/92


آدرس (براي مراجعه جهت خريد و تحويل اسناد):

انتهای خیابان آفرینش شمالی نبش خیابان امید روبروی دبستان دفتری – واحد تدارکات  تلفکس : 5270408 - 0641 
                                                                                                      

تداركات معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول 

 

- شرایط عمومی مزایده 

- فرم استعلام بها   

- شرایط اختصاصی مزایده
  


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول