يکشنبه, 19 ارديبهشت 1400 English

 

 چک لیست دروس دانشکده علوم انسانی

 

    رشته مترجمی زبان انگلیسی

                         کارشناسی پیوسته

                         کارشناسی پیوسته به تفکیک نیمسال 


     رشته آموزش زبان انگلیسی

                        کارشناسی ناپیوسته

                        کارشناسی ناپیوسته به تفکیک نیمسال

                        کاردانی پیوسته

                        کاردانی پیوسته به تفکیک نیمسال 


 رشته حسابداری

                       کارشناسی ناپیوسته

                                                  ویژه دانشجویان کاردانی پیوسته

                                                ویژه دانشجویان کاردانی ناپیوسته  


    رشته باستان شناسی

                         کارشناسی پیوسته

                         کارشناسی پیوسته به تفکیک نیمسال 


    رشته زبان و ادبیات فارسی

                         کارشناسی ناپیوسته

                                                شروع دوره کاردانی قبل از سال 79

                                                                          فرم شماره 1

                                                                         فرم شماره 2

                                               شروع دوره کاردانی بعد از سال 79

                                                                         فرم شماره 1

                                                                         فرم شماره 2 


   رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی                 

                        کارشناسی پیوسته

                        کارشناسی پیوسته به تفکیک نیمسال


     رشته مشاوره و راهنمایی                 

                        کارشناسی پیوسته

                        کارشناسی پیوسته به تفکیک نیمسال


  رشته روانشناسی

                        کارشناسی پیوسته 96 به بعد

                        کارشناسی پیوسته 95 و ماقبل

                        کارشناسی پیوسته به تفکیک نیمسال


  رشته علوم تربیتی

                       کارشناسی پیوسته

                     


 رشته علوم ورزشی

                       کارشناسی پیوسته

                                           کاتالوگ کلی

                                           کاتالوگ به تفکیک نیمسال                                      

                      کارشناسی ناپیوسته

                                         کاتالوگ کلی

                                                     کاتالوگ به تفکیک نیمسال


رشته آموزش ابتدایی

                         کارشناسی ناپیوسته

                         کارشناسی ناپیوسته به تفکیک نیمسال

                        کاردانی

                        کاردانی به تفکیک نیمسال


 رشته حقوق      

                       کارشناسی ارشد

                       کارشناسی پیوسته

                      کارشناسی پیوسته به تفکیک نیمسال

 رشته مدیریت آموزشی

                    کارشناسی ارشد ناپیوسته

 رشته روانشناسی تربیتی

                     
                      کاتالوگ کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول