دوشنبه, 31 تير 1398 English
مدیریت دانشکده معماری


ریاست دانشکده  معماري

 


مهندس محمود دهنوي

ریاست دانشکده معماری

                                                           


 Email          
 
 تلفن   داخلی:  517-42420601-061
تحصيلات 


 معاون آموزشی دانشکده معماري

 


مهندس كوهي

معاون آموزشی دانشکده

                                                     

 

 Email
 تلفن   داخلی:  526-42420601-061
تحصيلات 


مسئول آموزش دانشکده معماري

 


رضا عزیزی زاده

مسئول آموزش دانشکده


 

 

 Email
 
 تلفن   داخلی:  521-42420601-061
تحصيلات   دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول