پنج‌شنبه, 31 مرداد 1398 English


تقاضای تخفیف شهریه چند دانشجویی

شرایط :

1. هر دو دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی و يا واحد سما باشند.

2. دانشجو در نيمسال گذشته مشروط نشده باشد.

3. دانشجو در واحد دزفول ميهمان نباشد.

4. دانشجويان در يك خانواده و تحت تكفل يك نفر باشند. (دانشجويان تحت تكفل مجرد باشند)

5. به دانشجويانی كه درس معرفی به استاد دارند، تخفيف تعلق نمی گيرد.


تذكر:

- محل تحويل مدارك فوق، دفتر معاونت دانشجویی، مهلت ارائه مدارك فوق از تاريخ 94/01/20 الی 94/02/20(اين تاريخ به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد).


مدارك مورد نیاز:

1. اصل و كپی شناسنامه دانشجويان.

2. گواهی اشتغال به تحصيل ترم جاری دانشجوی ديگر. (اگر هر دو نفر دانشجوی واحد دزفول باشند پرينت انتخاب واحد ترم جديد كافيست).

3. تكميل فرم درخواست تخفيف شهريه.

4. تصوير برابر اصل آخرين فيش حقوقی (يا گواهی كسب جهت مشاغل آزاد) سرپرست خانواده.

5. تخفيف شهريه فقط به دانشجويانی تعلق می گيرد كه امكان پرداخت كامل شهريه را نداشته و عدم تمكين مالی ايشان برای كميته تخفيف شهريه محرز باشد.

6. در صورت كامل نبودن مدارك فوق، پرونده دانشجو مورد بررسی قرار نـمی گيرد.

 

 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول