يکشنبه, 28 دی 1399 English
جدول زمانبندی حذف و اضافه

 

جدول زمانبندی حذف و اضافه

نیمسال .... سال تحصیلی .........به تفکیک سال ورود

 

حذف و اضافه :

  

  سال ورود  

شروع

پایان

 تاریخ

 کارشناسی پیوسته
(ساعت) 

 سایر مقاطع
 (ساعت)

 تاریخ

 کارشناسی پیوسته
(ساعت) 

 سایر مقاطع
(ساعت) 

-

-

-

 -

        -               

-

-

 -

-

-

 -

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

-

 -

-

-

 -

-

-

-

                                                                                             معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول 
                                                                                                                                

 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول