يکشنبه, 30 تير 1398 English
آگهي مناقصه شماره134- 1/94بسمه تعالی

 

 24/01/94

« آگهي مناقصه شماره134- 1/94  »

 

   دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول در نظر دارد  خرید یک دستگاه پراش اشعه ایکس خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران/شركتها/فروشگاههاي واجد شرايط واگذار نمايد، لذا از كليه متقاضيان دعوت ميشود جهت خريد اسناد مناقصه به واحد تداركات دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول و يا سايت دانشگاه به نشاني الكترونيكيwww.iaud.ac.ir  مراجعه نمايند.
 


 
  

  • ميزان سپرده شركت در مناقصه، مبلغ 000/000/10 ريال می­باشد.ضمناً هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود 
  • حداكثر زمان فروش اسناد:  31/01/1394
  • حداكثر زمان عودت اسناد:  06/02/1394
  • تاریخ بازگشایی پاکات :     13/02/1394

ضمناُ برنده نهایی پس از تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام خواهد شد


آدرس (براي مراجعه جهت خريد و تحويل اسناد): دزفول-كوي آزادگان-بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول-واحد تدارکات- تلفکس 42422901-061

 

تدارکات
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دزفول

دانلود

                                                                                                                     


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول