دوشنبه, 31 تير 1398 English
آگهی تجدید مزایده شماره 3/115- 09/91


بسمه تعالی

 

 24/04/94

« آگهي مزایده شماره 112-5/94م»

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در نظر دارد یک باب پار کینگ خود را از طریق مزایده عمومی به شرکت‎ها، پیمانكاران و فروشگاه‎های واجد شرایط واگذار نماید، لذا از كلیه متقاضیان دارای صلاحیت دعوت می­شود جهت خرید اسناد مزایده به واحد تداركات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول و يا وب سايت دانشگاه به نشانی الکترونیکی www.iaud.ac.ir مراجعه نمايند  

  • ميزان سپرده شركت در مناقصه، مبلغ 000/000/10 ريال مى­باشد. ضمناً هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 
  • حداكثر زمان فروش اسناد:     10/ 05/94
  • حداكثر زمان عودت اسناد:    18/ 05/94


آدرس (براي مراجعه جهت خريد و تحويل ) :
دزفول – كوی آزادگان ، بلوار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول – واحد تدارکات-تلفکس : 42422901-041
 
  
 

                  

تدارکات
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دزفول 
    -  
   
                                            دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول