سه‌شنبه, 13 خرداد 1399 English
مجله علمی تخصصی مكانيك - تبديل انرژی

  

بسمه تعالی

مجله علمى تخصصى مكانيك - تبديل انرژی دانشگاه آزاد اسلامى واحد دزفول طى نامه شماره 22787/87 مورخ 14/7/87 به تأييد كميسيون بررسى و تأييد مجلات علمى دانشگاه آزاد اسلامى قرار گرفته است.
بدينوسيله از كليه اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران محترم دعوت به عمل مى‌ آيد كه با ارائه مقالات ارزشمند خود بر غناى علمى اين مجله بيفزايند.

  *  آيين نگارش مقالات در انتهاى صفحه قابل دريافت است.

  *  ارسال مقالات مى‌ تواند هم بصورت پستى و هم بصورت الكترونيكى باشد.

  • آدرس : دزفول - كوى آزادگان - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامى واحد دزفول - دفتر مجله مكانيك ( صندوق پستى 313 )

jeedezful@gmail.com                                        

  • تلفاكس:   6265024 - 0641

 

     اسامی هیأت تحریریه

    
آیین نگارش مقالات

   دانشگاه آزاد اسلامى واحد دزفول


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول