دوشنبه, 31 تير 1398 English
گروه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی

گروه كارشناسی ارشد مهندسی كشاورزی- مكانيزاسيون كشاورزی (مدير گروه: دكتر مرتضی شهيدزاده)

اساتيد گروه:
  • دكتر ارژنگ جوادی
  • دكتر محمدهاشم رحمتی
  • دكتر محمد مهران زاده
  • دكتر مرتضی الماسی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول