دوشنبه, 31 تير 1398 English
گروه كارشناسی ارشد زراعت

گروه كارشناسی ارشد مهندسی كشاورزی- زراعت (مدير گروه: دكتر عطاءاله سيادت)

اساتيد گروه: 
  • دكتر قدرت اله فتحی
  • دكتر فربد فتوحی
  • دكتر عليرضا ابدالی مشهدی
  • دكتر بهنام حبيبی خانيانی
  • دكتر مهدی صادقی
  • دكتر محمود توحيدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول