دوشنبه, 31 تير 1398 English
گروه كارشناسی ارشد سازه های هيدروليكی

گروه كارشناسی ارشد عمران سازه های هيدروليكی  (مدير گروه: دكتر ايمان ورجاوند)

اساتيد گروه: 
  •  دكتر حسن كيامنش
  •  دكتر محمود مشعل
  •  دكتر محمدرضا نيكو
  •  دكتر محمد ذاكرمشفق
  •  دكتر ابراهيم نوحانی
  •  دكتر البرز آذرنگدانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول