دوشنبه, 31 تير 1398 English
گروه كارشناسی ارشد سازه

  گروه كارشناسی ارشد عمران-سازه (مدير گروه: دكتر پنام زرفام)

  اساتید گروه
  • دكتر پيمان رحمت آبادی
  • دكتر مجتبی لبيب زاده
  • دكتر حسين دورمحمدی
  • دكتر محمدرضا خدائی نساج
  • دكتر حسين جهان خواهدانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول