دوشنبه, 31 تير 1398 English
گروه كارشناسی ارشد تبديل انرژی

گروه كارشناسی ارشد مهندسی مكانيك - تبديل انرژی (مدير گروه: دكتر محمدرضا عصاری)

اساتيد گروه:
  •  دكتر سعيد كريميان علي آبادی
  •  دكتر بابك ميرزاوند بروجنی
  •  دكتر سالم بعنونی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول