دوشنبه, 31 تير 1398 English
گروه كارشناسی ارشد برنامه ريزی آموزشی

گروه كارشناسی ارشد علوم تربيتی- برنامه ريزی آموزشی (مدير گروه: دكتر عبدالمهدی معرف زاده)

اساتيد گروه:
  • دکتر ناصر سراج خرمی
  • دكتر ماشاءاله واثقانی فراهانی
  • دكتر سعيد مشتاقی
  • دكتر عليرضا عصاره
  • دكتر مسعود برومندنسب
  • دكتر رحمان نورعلی زاده
  • دكتر محمد صنوبری
  • دكتر محمد تميمی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول