دوشنبه, 31 تير 1398 English
گروه كارشناسی ارشد معماری كامپيوتر

گروه كارشناسی ارشد مهندسی كامپيوتر - معماری سيستمهای كامپيوتری 

گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر در سال 1384 با رشته مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری تأسیس گردید.

اساتید گروه :
  • دكتر عليرضا عصاره
  • دكتر سعيد ستايشی
  • دكتر علي هارون آبادی
  • دكتر سعيد گرگين
  • دكتر محمد خيرانديش
  • دكتر محمدباقر كلی
  • دكتر سيدجواد ميرعابدينی شيرازانی
  • دكتر علی براتی

مدير گروه :
                 محمد مصلح  ( Mohammad.mosleh@gmail.com  ) 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول