دوشنبه, 31 تير 1398 English
گروه كارشناسی ارشد ادبيات

گروه كارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی (مدير گروه: خانم دكتر فرزانه يوسف قنبری)

اساتيد گروه: 
  • دكتر محمدرضا سنگری
  • دكتر نصراله امامی
  • دكتر عليمحمد گيتی فروز
  • دكتر حسين چوبين
  • خانم دكتر مريم بختيار
  • دكتر حميد رضا اردستانی
  • دكتر مرتضي بدخشان
  • دكتر سيد احمد حسينی كازرونی
  • دكتر علی افضلی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول