دوشنبه, 31 تير 1398 English
گروه ها


   گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی :

            گروه گیاه پزشکی

            گروه زراعت و اصلاح نباتات

            گروه ماشین های کشاورزی

            گروه خاکشناسی

            گروه مهندسی آب

            گروه تولیدات گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول