دوشنبه, 31 تير 1398 English
خدمات پشتیبانی

 
اين حوزه از دانشكده فنی شامل مدير امور اداری، كارپردازان، دبيرخانه و خدمات می باشد.

  • كارپردازان

كارپردازان مسئوليت خريدهای دانشكده فنی (درون شهری و برون شهری) را با هماهنگی تداركات واحد برعهده دارند.

  • دبيرخانه

دبيرخانه شامل مسئول دبيرخانه ثبات و نيروهای ارسال و مروسلاتی است كه امورات ثبت و ارسال مروسلات مكاتبات دانشكده را انجام می دهند. اين وظايف را نيروهای رسمی و پيمانكار دانشكده بر عهده دارند.

  • خدمات

نظافت، پذيرايی و جابجايی دانشكده فنی، مهمترين وظيفه خدمات دانشكده است كه شامل شش نيروی رسمی و قريب به پانزده نيروی پيمانكار می باشند.
 
لازم به توضيح است امور اداری دانشكده ساختمان های خواجه نصيرالدين طوسی، دكتر حسابی، ساختمان خوارزمی ‌(معماری) و كارگاهها و آزمايشگاهها را برعهده دارد.

مدير امور اداری دانشكده، وظيفه هماهنگی بين قسمتهای فوق را زير نظر معاونت محترم اجرایی بر عهده دارد.


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول