Tuesday, January 21, 2020 English


دانشكده فنی و مهندسی در حال حاضر دارای 12 گروه آموزشی و 46 رشته در مقاطع كاردانی پیوسته و ناپیوسته و یا كارشناسی پیوسته و ناپیوسته و كارشناسی ارشد می باشد و تعداد دانشجویان این دانشكده بالغ بر 9500 نفر است.

تشكیلات آموزشی به گونه ای است كه هر كدام از رشته ها دارای كارشناسی آموزش و هر گروه دارای یك مسئول آموزش می باشد.

در حال حاضر دانشكده دارای یك مدیر آموزشی در بخش كارشناسی و یك مدیر آموزشی در مقطع كاردانی است.

 


Address : Iran - khouzestan - Dezful - Islamic Azad University Of Dezful