دوشنبه, 31 تير 1398 English
مديريت دانشكده فنی و مهندسی


رياست دانشكده فني و مهندسي

دكتر محمد مصلح
رياست دانشكده
                                       

 

 Email          
 تلفن                                                           
تحصيلات     دکترا كامپيوتر- معماری 


 معاون آموزشي دانشكده فني و مهندسي

مهندس فرازی

معاون آموزشي دانشكده

                                       

 

 Email    
 تلفن                                                 
تحصيلات   دانشجوی دوره دکتری برق


معاون اجرايي دانشكده فني و مهندسي

 

مهندس احمد شريفي

معاوت اجرايي دانشكده
                                                       

 


 Email                      

 تلفن                                                     
تحصيلات   


 مدير پژوهشي دانشكده فني و مهندسي

 


مهندس علي حيدري مقدم

مدير پژوهشي دانشكده

 

 Email 
 تلفن                                              
تحصيلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول