يکشنبه, 30 تير 1398 English
حوزه خدمات

معاونت اداری و مالی - حوزه خدمات


 فعاليت های حوزه خدمات اين واحد:

  • شامل تمامی فعاليت های رسيدگی به فيزيک ساختمان دانشگاه از قبيل تعمير و سرويس دهی به دستگاه ها و دانشکده ها.
  • پيگيری مستمر جهت تهيه بليط های اداری و دانشجویی - خدمات ترابری همه روزه طی ساعات تنظيم شده به اساتید اعزامی و دانشجویان.
  • هماهنگی و بررسی کارهاي محوله به زير مجموعه (تاسيسات - مهمانسرا - ساير خدمات).
  • فعاليت های بخش خدمات از قبيل تمامی تعميرها - کارهای سازماندهی به وضعيت دانشکده ها نظافت و پذیرایی.
  • فعالیت های بخش فضای سبز و زیبا سازی محوطه و ساختمانهای تابعه.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول