دوشنبه, 31 تير 1398 English
حوزه تدارکات

معاونت ادارى و مالى - حوزه تداركات

 
فعاليت هاى حوزه تداركات اين واحد:

  • تنظيم صورت جلسه ها جهت کمیسيونهاى اجرایى معاونت.
  • تنظيم اسناد ارسالى و ماموريت هاى داخل و يا خارج شهرستان.
  • خريد اقلام مورد نياز آزمايشگاه ها.
  • تشکيل جلسات کميسيون.
     دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول