Sunday, January 19, 2020 English


  فعاليت های امور اداری:

  • برگزاری دوره ها و آموزش ضمن خدمت.
  • صدور حکم های کارگزينی.
  • برگزاری شوراها.
  • برنامه ريزی و اخذ مجوزهای صادره جهت استخدام و غيره.

 
Address : Iran - khouzestan - Dezful - Islamic Azad University Of Dezful