Wednesday, January 22, 2020 English


معرفی بخش آمار و اطلاعات


آمار، ابزاری برای خلاصه سازی وقایعی است که تحت تاثیر دلایل متنوعی رخ داده و بصورت عددی در سطح قابل قبولی از خطا بیان می شوند. داده ها به روشی هدفمند و مشخص گردآوری شده و در جداول و نمودارها بایکدیگر در ارتباط  قرار داده می شوند.


هدف :


هدف علم آمار، توسعه و بکارگیری روشهایی برای استخراج اطلاعات مفید از داده ها و تجربیات است. اگر بزرگترین و مهمترین وظیفه مدیران را اتخاذ تصمیم بدانیم، این امر مهم صرفاً با تکیه بر اطلاعات دقیق و کافی امکان پذیر است که با حداقل عوارض تصمیم گیری مناسب را فراهم می سازد. در روش مذکور پس از روشن شدن دقیق و کامل صورت مسئله یافتن راههای گوناگون مطرح می گردد. راه حل های مذکور زمانی دارای اعتبار است که منبعث از اطلاعات کامل و دقیق باشد دانشی که این اطلاعات را در اختیار می گذارد مربوط به حوزه آمار است.


چشم انداز :


برنامه اداره کل فناوری ارتباطات و اطلاعات دانشگاه، تلاشی است برای ایجاد یک فرآیند ساختمان یافته که در عین همسونگری دارای اهداف اجرایی روشن و تبیین شده می باشد. در تدوین برنامه توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات مراحل مشخص و فرآیند جامعی طی شده است.


Address : Iran - khouzestan - Dezful - Islamic Azad University Of Dezful