دوشنبه, 31 تير 1398 English
خدمات سخت افزاری


معرفی بخش سخت افزار

به لحاظ افزايش كاربرد استفاده از بخش نرم افزار و ارتقاء سطح كيفی عملكرد واحد ، بخش سخت افزار نيز از اين قائده مستثنی نبوده و رشد بسيار چشمگيری در اين راستا داشته است. برخی از عملكردها و پيشرفتهای اين بخش به صورت اجمالی به شرح زير می باشد:

عملكردها : 

 1- ايجاد بستری مناسب برای ساماندهی سخت افزاری در سطح واحد:

  • در اين مجموعه تلاش گرديده جهت تهيه و توزيع قطعات سخت افزاری طی يك سيكل سازماندهی شده عمل گردد و هيچگونه عملكردی خارج از اين چارچوب قرار نگيرد.
  • در اين طرح ابتدا شخص درخواست خود را طی فرمی از پيش تعيين شده اعلام می دارد. پس از بررسی و اطمينان از نياز آن مركز ، تمامی اين درخواست ها در كميته‌ سخت افزار، بررسی و در صورت توافق اعضاء‌ نسبت به خريد آن اقدام می گردد.
  • خريد قطعات سخت افزاری با ارائه استعلام و طی قوانين مربوطه انجام می گردد و پس از كارشناسی دقيق قبل از خريد قطعات خريداری شده ، توزيع می گردد.

2- ايجاد يك بانك سخت افزاری مطمئن جهت جلوگيری از اتلاف وقت در رفع نقص سيستمها:

  • اين موضوع خود شامل قطعات دارای گارانتی و بدون گارانتی می شود. لذا با هماهنگی انجام شده با برخی شركتهای مربوطه نسبت به اعمال گارانتی قطعات اقدام می گردد.

3- ايجاد بانك جامع سخت افزار شامل تمامی قطعات سخت افزاری اعم از (كيس، مانيتور، موس، كيبورد، اسپيكر، اسكنر،‌ پرينتر) با توجه به شماره اموال و نوع قطعات:

  • اين طرح از تاريخ 1/9/85 آغاز گرديده و اميد می رود با توجه به برنامه ريزی های بعمل آمده بتوان تا پايان سال 85 آنرا به اتمام رساند.

پيشرفت ها :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول طی سالهای گذشته در بخش سخت افزار و نرم افزار از لحاظ ساماندهی عملكردهای فوق دارای پيشرفت های چشمگيری نبوده ولی با برنامه ريزيهای و زحمات جميع دست اندركاران اين مهم نيز هم اكنون در سطح بسيار قابل قبول و مطلوبی ارائه می گردد.


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول