دوشنبه, 31 تير 1398 English
معاونت اداری و مالی - مديريت


معاون اداری و مالی

 


هوشنگ مکتبی

معاون اداری و مالی
                                       

 

 Email          
 تلفن   داخلی:  203-42420601-061
تحصيلات   

 امور اداری

 


مهندس غلامعلي حاجي شرفي

مدير امور اداری

                                       

 

 Email    
 تلفن   داخلی:  345-42420601-061
تحصيلات   


امور مالی

 


بهزاد عصاره

مدير امور مالی
                                                       

 


 Email                      

 تلفن  داخلی:  311-42420601-061
تحصيلات   


 اداره خدمات

 


غلامعلي پوررضايي

رئيس اداره خدمات

 

 Email 
 تلفن   داخلی:  284-42420601-061
تحصيلات 


 حوزه تداركات

 


سعید نعمت

مسئول حوزه تداركات 
                                                      

 

 Email                tadarokat@iaud.ac.ir
 تلفن   42422901-061  داخلی:  228-42420601-061
تحصيلات   

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول