دوشنبه, 31 تير 1398 English
اداره برنامه و بودجه


معرفی مديريت

  • تشكيل منظم و فعال جلسات كميته بودجه.
  • طراحی فرم برای وصول درآمدهای دانشجويی.
  • طراحی فرم جديد برای برگشت مازاد شهريه دانشجويان.
  • مصوبات كميته بودجه واحد.
  • تجزيه و تحليل بودجه پيشنهادی واحد و بودجه مصوب دانشگاه.
  • اخذ بودجه مصوب واحد از سوی سازمان مركزی.
  • جذب اعتبارات استناد نشده پژوهشی.
  • اخذ برنامه ريالی معاونين و رؤسای دانشكده ها برای مصرف اعتبارات مصوب سال.
     
 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول