دوشنبه, 31 تير 1398 English
ارتباط با صنعت و بودجه


مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه


دفتر ارتباط با صنعت و جامعه


دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در سال 1380 تشكیل و فعالیت های خود را بر اساس آیین نامه دفاتر ارتباط با صنعت و جامعه سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز نمود به تدریج با گسترش فعالیت های همه جانبه دانشگاه در زمینه های آموزشی و پژوهشی و همكاری های تحقیقاتی با سازمان ها و دستگاه های اجرایی بر تنوع و كثرت وظایف دفتر افزوده شد.

بنا به ضرورت هایی كه جهت توسعه جنبه های مختلف تحقیقاتی احساس می شد و لزوم تغییر خط مشی ، این دفتر در سال 1384 تحت عنوان مدیریت دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بطور مستقل و زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه فعالیت های جدید خود را آغاز نمود.

 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول