پنج‌شنبه, 31 مرداد 1398 English
مقررات آموزشی


 ضوابط و مقررات آموزشی

 فصل اول : شرايط ورود به دانشگاه  (ماده 1).
 
 فصل دوم : ثبت نام  (مواد 2 الی 6).
              
 فصل سوم
: نظام آموزشی  (مواد 7 الی 11).
     
 فصل نهم : مرخصی تحصيلی  (مواد 48 الی 49).
 
 فصل دهم : انصراف از تحصيل  (مواد 50 الی 51).
 
 فصل
يازدهم : مقررات  آموزشی دانشجويان انتقالی و ميهمان (مواد 52 الی 57).

 فصل
دوازدهم : تغيير رشته (مواد 58 الی 66).
 
 فصل سيزدهم : معادلسازی واحدهای درسی گذرانده شده پذيرفته شدگان آزمون ورودی  (ماده 67).
              
 فصل
چهاردهم : فراغت از تحصيل  (مواد 68 الی 71).  
     
 فصل پانزدهم : تقويم دانشگاهی  (مواد 72 الی 75)

 ضمایم :

    • ضمیمه 1 : آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر.
    • ضمیمه 2 : معادلسازی دروس عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با دروس دانشگاهی.
    •  استثنائات موارد آئین نامه آموزشی در رشته های پرستاری و مامایی و پیراپزشکی.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول