يکشنبه, 19 ارديبهشت 1400 English
منوی اصلی

كتابخانه مركزي


 معرفی كتابخانه


كتابخانه به عنوان يكی از بخش های مهم و اساسی هر دانشگاه می باشد. در واحد دانشگاهی دزفول نيز در دانشكده ها كتابخانه های تأسيس شده است. كتابخانه های اين دانشگاه عبارتند از :

 • كتابخانه دانشكده فنی و مهندسی و علـوم پايه با زيربنای 324 مترمربع دارای سالن مطالعه ای با ظـرفيت 135نفر ، جهت استفاده خـواهران و بـرادران و بـخش مرجع می باشد. اين كتابخانه از 25689 عنوان كتاب فارسی و 3699 عنوان لاتين و 218 عنوان نشريه تخصصی فارسی و لاتين برخوردار است.
 • كتابخانه دانشكده علوم انسانی با زير بنای 230مترمربع دارای سالن مطالعه با ظرفيت 60 نفر و بخش مرجع است. اين كتابخانه از 5855 عنوان كتاب فارسی و 810 عنوان كتاب لاتين و 241 عنوان نشريه تخصصی بهره می جويد.

دفتر مديريت امور كتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی دزفول فعاليت خود را در زمينه های مكانيزاسيون منابع، خدمات فنی و خدمات عمومی متمركز نموده است كه در زير مهم ترين فعاليت های هر بخش آمده است:

 • بخش منابع : در اين بخش تعداد 98471 جلد كتاب به منبع فارسی و لاتين، 1178 عنوان پايان نامه، 225 عنوان نشريه به نشريات فارسی و 32 عنوان نشريه به نشريات لاتين افزوده شده است.
 • بخش مكانيزاسيون : تجهيزات كتابخانه اي دانشكده فنی و مهندسی بدين صورت است كه جستجوی اطلاعات مورد نياز مراجعان به صورت كامپيوتری و از طريق درخواست می باشد. لازم به ذكر است همكاری در افتتاح و تهيه نرم افزاری كتابخانه ای توسط شركت "پارس آذرخش" می باشد.
 • بخش خدمات فنی : دسته بندی كتاب هاي مورد نياز در دانشكده های فنی و مهندسی و نيز انساني و خريد اين كتاب ها از نمايشگاه بين المللی كتاب، تأمين كتابهای مورد نياز گروه ها از طريق سفارشات گروه های مختلف، آماده سازی كتاب های خريداری شده از لحاظ فهرست نويسی و رده بندی ورود اطلاعات برگه دان مادر به كامپيوتر و فراهم نمودن شرايط مناسب شركت دانشجويان و اساتيد در نمايشگاه بين المللی كتاب.
 • بخش خدمات عمومي : صدور كارت جهت عضويت دانشجويان و اساتید و كاركنان امانت كتاب و CD به اعضای كتابخانه ارائه خدمات مرجع به اعضا و ....
 • بخش خدمات نرم افزاری يا بانك اطلاعات نرم افزاري : در كتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول دانشجويان و اساتيد می توانند علاوه بر كتاب و مجله از بانك نرم افزاری اين كتابخانه نيز استفاده و بهره جويند. بانك نرم افزاری كتابخانه شامل CD 3000 و Ebook می باشد كه CD های آموزشی و نرم افزارهای "تخصصی و غير تخصصی "را شامل می گردد و اعضای كتابخانه به صورت امانت از آن ها استفاده می كنند.

 فعاليت های عمومی و كليشه اين بخش به عبارت زير می باشند:

 • گسترش سيستم شبكه كتابخانه ، راه اندازی نرم افزارهای بروز (Update) جهت الكترونیکی كردن.
 • رسيدگی به وضعيت مخزن، ارسال تأليفات اعضای هيأت علمی به ساير واحدها.
 • رسيدگی به درخواست های خريد كتاب از گروه های آموزشی و اقدام به تهيه آنها از داخل كشور.
 • پيگيری اشتراك نشريات فارسی و لاتين ، صدور كارت عضويت.
 • سرويس دهی منابع (CD و كتاب) و درخواست تجهيزات جهت انتقال شبكه.
 • تفكيك منابع موجود در مخزن و فهرست نويسی آنها به فارسی و لاتين.
 • خريد كتاب از نمايشگاه های بين المللی تهران، ثبت و آماده سازی آنها و شلف و جاريزی در قفسه ها.
 • برگزاری نمایشگاه کتاب.  

 کتابخانه شیخ مرتضی انصاری


این کتابخانه مساحتی بالغ بر 1350 متر مربع دارد. مخزن کتابخانه گنجایشی حدود 100 هزار جلد و دو سالن مطالعه مجزا برای خواهران و برادران که هر کدام گنجایش 102 نفر (در مجموع 204 نفر) برای مطالعه را دارا می باشد.

این سالن ها مجهز به دیواری های آگوستیک (ضد صدا) بوده و مکانی آرام را جهت مطالعه مراجعه کنندگان فراهم می سازد. در این کتابخانه تعداد 8 رایانه جهت جستجوی منابع در نظر گرفته شده، همچنین تعداد 4 دستگاه رایانه نیز برای استفاده از بانکهای اطلاعاتی جانبی از جمله نمایه در نظر گرفته شده است. در این کتابخانه سیستم امنیتی منابع (کتاب، نشریه، پایان نامه، نرم افزار) نصب گردیده تا از خروج منابع بدون ثبت در نرم افزار کتابخانه جلوگیری بعمل آید.


معرفی کتاب


صفحه1از812345678.بعدي.
 
لینکهای مفید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول