سه‌شنبه, 13 خرداد 1399 English
دانشکده علوم انسانی
تاريخچه دانشكده علوم انسانی

این دانشكده در ابتدا بصورت گروههای آموزشی مستقل با یك مدیر گروه كار خود شروع كرد. پس از طی مراحل پر فراز و نشیب در ساختمان كنونی دانشكده فنی و مهندسی تمام رشته‌ها مستقر و هر كدام از گروههای آموزشی بصورت یك دانشكده درآمد كه عبارت بودند از:

دانشكده علوم انسانی با ریاست جناب آقای غلامعباس نفیسی، دانشكده علوم تربیتی با ریاست جناب آقای حمید كمرزرین، دانشكده پرستاری و مامایی با مسئولیت سركار خانم سرافراز و گروههای زبان خارجه، معارف اسلامی و تربیت بدنی بصورت گروه آموزشی باقی‌ماندند.

با اتمام ساخت ساختمان استاد سید محمد علی امام در سال 1377 رشته‌های موجود در دانشكده‌های زبان و ادبیات فارسی، علوم تربیتی و پرستاری و مامایی به ساختمام امام منتقل و دانشكده علوم انسانی با گروههای علوم انسانی بانضمام گروههای پرستاری و مامایی تشكیل گردید. بمنظور راه‌اندازی سریع دانشكده سرپرستی آن را شخصاً ریاست محترم واحد، جناب آقای دكتر علیرضا عصاره عهده‌دار شدند و ایشان برای اداره آن سه معاون (آموزشی، اداری و مالی و پژوهشی) را منصوب نمودند. حوزه اداری مالی تحت نظارت آقای عبدالمحمد برومندنژاد، حوزه معاونت آموزشی تحت نظارت آقای احمد مقامیانزاده و حوزه پژوهشی نیز تحت نظارت آقای علیرضا حقیقی قرار داشتند.

در سال 1380 جناب آقای دكتر پاژخ به ریاست دانشكده منسوب شدند و معاونین در همان سمت خود باقی‌ماندند. در اوایل سال 1381 جناب آقای دكتر سراج‌ خرمی به سمت معاونت پژوهشی دانشكده منسوب شدند و نهایتاً در اوایل سال  1383 و بنابر چارت سازمانی جدید جایگاه‌های معاونت اداری و مالی و پژوهشی حذف و بجای آن مدیریت اداری و پژوهشی تشكیل شدند كه آقای برومندنژاد كماكان در سمت مدیریت امور اداری باقی مانده و مدیریت حوزه پژوهشی به جناب آقای سعید ناحی واگذار شد.

در نیمه دوم سال 1383 جناب آقای دكتر ریشه به ریاست دانشكده منصوب شدند و مدیریت اداری نیز به آقای زیره ‌زاده واگذار شد. در اوایل سال 1384 جناب آقای حبیب‌ا... سعد به سمت معاونت آموزشی دانشكده منصوب شدند و حوزه اداری و پژوهشی دانشكده نیز به جناب آقای محسن اسپندار واگذار گردید. پس از پیگیری‌های فراوان سمت معاونت اجرایی برای دانشكده تصویب شد كه در اواخر سال 1385 جناب آقای دكتر آل‌كجباف به این جایگاه منسوب شدند.


چارت سازمانی دانشكده علوم انسانی

 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول