دوشنبه, 31 تير 1398 English
سایت های مرتبط

سازمان مدارس دانشگاه آزاد اسلامی

معاونت سما

  

 
     

 مشخصات مدرسه راهنمایی پسرانه سما

 • سال تأسيس : 1379
 • نام مدير : مسعود كاسب زاده
 • تعداد معلمان آموزشگاه در سال 84-83 : 29 نفر
 • زير بنای مدرسه : 1308 متر مربع - زمين 817 متر

اسامی كادر آموزشگاه
 • مدير : مسعود كاسب زاده.

 • معاون : حسين بادروج.

 • متصدی دفتری : محمد خردجو.

 • مربي پرورشی : خسرو چمگرا.

 • خدمات : حسن دهان زاده و حميد شرفی فر. 

 
 سال تحصيلی    تعداد دانش آموزان
 80-79  66
 81-80  135
 82-81  190
 83-82  213
 84-83  207

آموزشگاه دارای كارگاه و آزمايشگاهی مجهز می باشد و تمامی كلاسها دارای سيستم خنك كننده از نوع کولر گازی می باشد.


برنامه های آتی

 • اهتمام در كيفيت دادن به امور آموزشی و پرورشی و يكدست كردن آموزشگاه.

 مشخصات مدرسه راهنمايی دخترانه سما


 • سال تأسيس : 1372 
 • نام مدير : زهرا متشكر
 • تعداد معلمان آموزشگاه در سال 84-83 : 18 نفر
 • زير بنای مدرسه : 751 متر مربع - زمين 718 متر

اسامی كادر آموزشگاه

 • مدير : زهرا متشكر.

 • معاون : كبری مديری.

 • متصدی دفتریكبری مديری.

 • مربی پرورشی : طاهره كامرانفر.

 • خدمات : آقای ماهيگير.  

 
 سال تحصيلی     تعداد دانش آموزان
 73-72 78
 74-73 127

 75-74

 122

 76-75

163

 77-76

141

 78-77

 117

 79-78

121 

 80-79

105 

 81-80

84 

 82-81

78 

 83-82

78 

 84-83

109 

برنامه های آتی

 • كيفيت و كميت بخشيدن به آموزش و رفتار اجتماعی فرهنگی دانش آموزان آموزشگاه دارای كارگاه و آزمايشگاه متناسب با دروس موجود مي باشد .

 مشخصات دبيرستان و پيش دانشگاهی پسرانه فرهنگ


 • سال تأسيس : 1371
 • نام مدير : از بدو تأسيس آقای حاج محمد علی قنبر زاده
   (ضمناً از سال 77-76 پيش دانشگاهی نيز به دبيرستان اضافه گرديده است)
 • تعداد معلمان حق التدريسی در سال 84-83 : 32 نفر
 • زير بنای ساختمان : 1122 متر مربع - زمين 960 متر
 • رشته های درسی موجود : 1- علوم تجربی  2- رياضي فيزيك

اسامی كادر اجرايی مدرسه 

 • مدير : حاج محمد علی قنبر زاده

 • پرورشی : سيد محمد مرعشيان

 • معاونان : عبدالرحمن عصاره و علی نجيب پور

 • متصدی دفتری : علی محمد پور موسی

 • متصديان خدمت : عبدالحسين طحان پور و بهمن سبزيان پاپی

 

 سال تحصيلی   

 تعداد دانش آموزان

پيش صبح 

پيش عصر 

جمع 

 72-71

 140

140

 73-72

 131

-

131

 74-73

 198

-

 198

 75-74

 143

143

 76-75

 200

 -

200

 77-76

 158

23

181

 78-77

 179

 43

222 

 79-78

 226

 24

 46

296 

 80-79

 235

 17

 58

310 

 81-80

 238

 24

 55

317 

 82-81

 235

19

 58

312 

 83-82

 220

21

 86

327 

  84-83

 222

 24

 94

 340

 آموزشگاه مجهز به كارگاه و آزمايشگاه دروس و واحد های ارائه شده می باشد.  
      

برنامه های آتی

 • كيفيت بخشيدن به سيستم آموزشی و پرورشی مدرسه و آماده كردن هر چه بهتر دانش آموزان برای كنكور سراسری و ورود به دانشگاهها.

 مشخصات دبيرستان و پيش دانشگاهی دخترانه فرهنگ

 • تعداد معلمان در سال 84-83 : 28 نفر.

 • زير بنای مدرسه : 1125 متر مربع - زمين 1103 متر.

 • رشته های درسی موجود : 1- رياضی فيزيك 2- علوم تجربی 3- علوم انسانی.

اسامی كادر اجرايی مدرسه 

 • مدير : مهری لطيفی.

 • پرورشی : خانم اميديان.

 • معاونان : خانم صيفی و خانم همايی.

 • متصدي دفتری : خانم جوادی نژاد.

 • متصدی خدمات : آقای لوينه.

 

 سال تحصيلی   

 متوسطه 

 پيش دانشگاهی

 جمع 

 75-74

35 

 -

35 

 76-75

90

 11

 101

 77-76

84

 6

 90

 78-77

 59

 79

 138

 79-78

 91

 71

 162

 80-79

 90

 68

 158

 81-80

 123

 63

 186

 82-81

 90

 68

 158

 83-82

 136

 49

 185

 84-83

 114

 57

 171

آموزشگاه مجهز به كارگاه و آزمايشگاه متناسب با دروس ارائه شده می باشد. 
  

برنامه های آتی

 • سعی و تلاش فراوان جهت بهبود كيفيت آموزش و رقابت سالم با آموزشگاه های نمونه.

آمار دانش آموزان و دانشجويان:

دبيرستان پسرانه    

   215

 پيش دانشگاهی پسرانه     

85

 دبيرستان دخترانه

110 

 پيش دانشگاهی دخترانه 

49 

 راهنمايی پسرانه

170 

 راهنمايی دخترانه

115 

 آموزشكده فنی سما

 900

 جمع كل

 1644


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول