آدرس : دزفول كوي آزادگان - بلوار دانشگاه -دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول - تلفن  9-42420601(061)